ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญามหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธานมหาวิทยาลัย

เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

(๑) ด้านการผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่   ได้กำหนดเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้

๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส

๒) ใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่สร้างสรรค์

๓) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา

๔) มีความสามารถในการแก้ปัญหา

๕) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

๖) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

๗) มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะและจริยธรรม

๘) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

๙) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

     เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ จำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการผลิตบัณฑิต คือ ระบบคัดเลือก การพัฒนาหลักสูตร   ระบบจัดการศึกษา  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร  การบริหาร  การจัดการอาคารสถานที่ กิจกรรมนิสิต สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศทางวิชาการ

(๒) ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้าน พระพุทธศาสนา มีพันธกิจที่จะดำเนินการวิจัย และพัฒนางานด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก และความเข้าใจปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีการสหวิทยาการ และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลร่วมสมัยทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  ยังได้เน้นการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และความภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเอง  แล้วนำผลการวิจัยทั้งทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสังเคราะห์และประยุกต์ เป็นองค์ ความรู้ใหม่เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านศีลธรรม จริยธรรม และสถาบันศาสนา สังคม ตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

(๓) บริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเผยแผ่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตของประชาชน พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามหลักพระพุทธศาสนา และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้มีศักยภาพในการบริหารปกครอง และ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมบรรลุผล จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กันกับการบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรม เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งศูนย์กลางในการให้บริการด้านการผลิตสื่อการเผยแผ่

(๔) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความซาบซึ้งและเห็นค่าของพุทธศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อันเป็นแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน