สัญลักษณ์และตรามหาวิทยาลัย

พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า“ม จ ร”และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง

 

รูปวงกลมครอบธรรมจักร ส่วนกลาง เป็นพระเกี้ยว ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบน มีอักษรภาษาบาลีซึ่งเป็นสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่าง มีอักษร “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย