รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่