ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

สุภาษิต ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   เป็นวิทยาเขต ลำดับที่ ๗ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)  ดังนั้น ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ นี้ วิทยาเขตแพร่ จึงได้ยึดถือ สุภาษิต ปณิธาน ปรัชญา และพันธกิจ ตามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ยกเว้น วิสัยทัศน์ ที่กำหนดให้แคบลงตามฐานะและภูมิประเทศของวิทยาเขตแพร่  ดังนี้

ปณิธานมหาวิทยาลัย

เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ปรัชญามหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนา

พันธกิจมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักสำคัญ ในฐานะสถาบัน อุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอย่างทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ ๔  ด้านดังนี้

๑) ผลิตบัณฑิต

มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลกร ที่ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ และทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

๒) วิจัยและพัฒนา

มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากล

๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

มุ้งเน้นการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมีการบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฒนาพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ

๔) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสวนร่วมในประชาคมโลก ด้านพระพุทธศาสนา โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรและสังคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนางาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved