บทความวิจัยและบทความวิชาการของ มจร.วิทยาเขต แพร่

บทความ – ดร.อรอนงค์

บทความเผยเแผ่ทางวิชาการ เรื่องที่ ๑ – ภูพาน

บทความเผยเแผ่ทางวิชาการ เรื่องที่ ๒ – ภูพาน

บทความวิจัย บูรณราการการเรีบยนการสอน ฯ – ฉวีวรรณ

บทความวิจัย ศาสนพิธีวิถีวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน – รวีโรจน์

บทความวิจัย (ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน) – พัฒน์นรีย์

บทความวิจัย ๕๖ – สายัณห์

บทความวิจัย ๕๖ ภายใน

บทความวิจัย ๕๗ – สายัณห์

บทความวิจัย ๕๘ – สายัณห์

บทความวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู – ฉวีวรรณ

บทความวิจัยหลวงพ่อโกศัย – พระราชเขมากร

จตุธาตุและการใช้สมุนไพรในพระพุทธศาสนา – พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ, อภิชา สุขจีน

อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคกลาง – รศ.พูนทรัพย์

การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน – รศ.พูนทรัพย์

นโยบายและการท่องเที่ยว – รศ.พูนทรัพย์

แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา – รศ.พูนทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved