ประกาศประชาสัมพันธ์หน่วยวิจัย

มจร.วิทยาเขตแพร่และหน่วยวิจัย วิทยาเขตแพร่ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ได้รับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับ ดี ในงามประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 10 ที่วิทยาลัยสงฆ์น่าน ในการปฐมนิเทศนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562

************************************************************************************************

พระราชเขามากร รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วข.แพร่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

************************************************************************************************

อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับรางวัลนักวิจัยระดับ ดี และผลงานวิจัย ระดับดี ผศ.ดร. สมจิต  ขอนวงค์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

************************************************************************************************

อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การเผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

************************************************************************************************

พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย เยี่ยมชใหน่วย และประชุมตรวจรูปแบบงาน วิจัยของปี 60-61  ณ มจร วข.แพร่

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved