รวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ มจร.วิทยาเขต แพร่

1. บทความวิจัย – ดร.สหชาติ ทันที – วิทยาลัยสงฆ์เลย

2.บทความวิจัย – ดร.สุเทพ สารบรรณ – วิทยาเขตพะเยา

3.บทความวิจัย- ดร.สหัทยา วิเศษ – วิทยาเขตพะเยา

4.บทความวิจัย – ผศ.ดร. ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ – วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

5.บทความวิชาการ – พระราชเขมากร – วิทยาเขตแพร่

6.บทความวิจัย – พระครูวาปีจันทคุณ, ดร – วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

7.บทความวิจัย – พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. – วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

8.บทความวิจัย – พระครูวิมลศิลปกิจ – วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

9.บทความวิจัย – พระมหาประทีป สุญฺญโม – วิทยาเขตขอนแก่น

10.บทความวิจัย – นางสาวสรัญญา โชติรัตน์ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.บทความวิจัย -นายกำพล สุกันโท – วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

12.บทความวิจัย – ดร.อรชร – ส่วนกลาง

13.บทความวิจัย – ดร. สิริ ศุภผล – วิทยาลัยสงฆ์เลย

14.บทความวิจัย – นายอานุรักษ์ สาแก้ว – วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

15.บทความวิจัย – พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร

16.บทความวิจัย – ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน – นครราชสีมา

17.บทความวิจัย – นายสนั่น ประเสริฐ – วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

18.บทความวิจัย – พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล,ดร.- วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

19.บทความวิจัย – พระครูโพธิสีลคุณ – วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

20.บทความวิจัย – ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา – วิทยาเขตแพร่

21.บทความวิจัย – รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ – วิทยาเขตแพร่

22. บทความวิจัย – ร.ศ. สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ – นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved