อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารสถานที่

ปัจจุบัน วิทยาเขตแพร่มีที่ดิน จำนวน ๔๑ ไร่ และมีสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑. อาคารหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร จำนวน ๑ หลัง

          ๒. อาคารเรียนรวม ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

          ๓. อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์ จำนวน  ๑ หลัง

          ๔. อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ หลัง

          ๕. อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ จำนวน ๑ หลัง

          ๖. อาคารปฏิบัติธรรม (หอฉัน) จำนวน ๑ หลัง

          ๗. อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๑ หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved