การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) โดยมี รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากส่วนกลาง โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท กลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทางวิทยาเขตแพร่ นำโดย ดร.พระครูโกวิทอรรถวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับและนำชมวิทยาเขตแพร่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) โดยมี รศ.ดร…

Posted by มจร. วิทยาเขตแพร่ on 30 มกราคม 2016