กำหนดการ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรและฉลองบัณฑิต

กำหนดการ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรและฉลองบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ในวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มจร.วิทยาเขตแพร่

[embeddoc url=”http://www.mcupr.com/wp-content/uploads/2016/02/IMG_0003.pdf” download=”all” viewer=”google”]