รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (บรรณารักษ์)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (บรรณารักษ์)