ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อนุทินภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

บรรพชิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่1-ปีที่4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

บรรพชิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-ปี5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

บรรพชิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี1-ปี5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

บรรพชิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี1-ปี4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คฤหัส รัฐศาสตรฺ์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คฤหัส รัฐศาสตรฺ์ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คฤหัส รัฐศาสตรฺ์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คฤหัส รัฐศาสตรฺ์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560