รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(บรรพชิต)

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(บรรพชิต)