ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตราจ้าง) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตราจ้าง) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ