ประกาศตารางสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

อนุทิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

ตารางสอนสำหรับบรรพชิต
ตารางสอนพระนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ตารางสอนพระนิสิตชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ตารางสอนพระนิสิตชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตารางสอนพระนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชารัฐศาสตร์

ตารางสอนสำหรับคฤหัสถ์
ตารางบรรยายนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) เสาร์-อาทิตย์
ตารางบรรยายนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) เสาร์-อาทิตย์
ตารางบรรยายนิสิตชั้นปีที่ 3-1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) เสาร์-อาทิตย์
ตารางบรรยายนิสิตชั้นปีที่ 3-2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) เสาร์-อาทิตย์