ดาวน์โหลด

เอกสารสัญญาจ้าง
แบบ บค.29 สัญญาต่ออายุผู้เกษียณอายุการทำงาน
แบบ บค.49 สัญญาลูกจ้างสายวิชาการปละปฏิบัติการวิชาชีพ
แบบ บค.55 สัญญาจ้างสายวิชา และสายปฏิบัติการบุคลากรประจำ
แบบ บค.55.1 สัญญาบุคลากรประจำ
แบบ บค.56 สัญญาจ้างสายวิชา และสายปฏิบัติการ
แบบ บค.56.1 สัญญาค้ำประกัน