แบบสำรวจ/ประเมิน

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

—————————————————-

2. แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต สำหรับพุทธศาสตรบัณฑิตผู้รับปริญญาบัตรเมื่อพฤษภาคม พ.ศ.2557  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

—————————————————-

3. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ สำหรับพุทธศาสตรบัณฑิตผู้รับปริญญาบัตรเมื่อพฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

—————————————————-

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย ต่อคุณภาพหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

—————————————————-

5. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

—————————————————-

6. แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต ต่อคุณภาพหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

—————————————————-

7. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

—————————————————-

8. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการให้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

—————————————————-

9. แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อคุณภาพการบริการห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่