สำนักงานวิทยาเขตแพร่

1

พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร.

น.ธ.เอก, พธ.บ.,ป.วค. M.A., Ph.D.

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

2

พระปลัดปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท, ดร.

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๑-๒, พธ.บ., ศศ.ม.,Ph.D.

รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

3

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๑-๒, พธ.บ., พธ.ม.

รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

5

พระศักดิ์ดา  ฉนฺทโก

น.ธ.เอก, พธ.บ., กศ.ม.

นักจัดการงานทั่วไป

17 (5)

พระสมพงศ์  มหาปุญฺโญ

น.ธ.เอก, พธ.บ.

นักจัดการงานทั่วไป

4

นางสาวฐิตารีย์  วงศ์สูง

ธ.ศ.เอก, ปวส., ศศ.บ., กศ.ม.

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

7

นายธีรวัฒน์  ผัดผ่อง

ปว.ส., พธ.บ.

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8

นางสาวกุณฑิกา  สุคันธมาลา

บช.บ.

นักวิชาการการเงินและบัญชี

6

นางสาวตรีรัตน์  สายใจ

ธ.ศ.ตรี, ปว.ส.

นักวิชาการการเงินและบัญชี

9

นางสาวธันย์ธีรา  ธรรมจักร

บธ.บ., ศศ.ม.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

16

นายธนพล  เกตุรัตน์

ม.๖

พนักงานขับรถ

14

นางสาวจุฑาธิป  ผัดผ่อง

ปว.ส,พธ.บ.

เจ้าหน้าที่โครงการครูพระสอนศีลธรรม

17 (3)

นายอุดร  พรินทรากูล

น.ธ.เอก, ศศ.บ.

นักประชาสัมพันธ์

13

นางพัชรวรรณ  เทพวีระพงษ์

บธ.บ.

นักจัดการงานทั่วไป

10

นางฟอง  นันทะแสง

ม.๖

นักการภารโรง

12

นางปียาวัน  แตงอ่อน

ม.๖

นักการภารโรง

15

นางแสงหล้า  ดาวหาญ

ป.๖

นักการภารโรง

11นางจันทรา  ลือโฮ้ง

ป.๖

นักการภารโรง

17 (4)นายประชัน  เหมืองหม้อ

ป.๖

คนสวน

17 (6)นายมงคล  วงศ์ยศ

ป.๖

พนักงานขับรถ

17 (1)จสต.สายัณห์  สมณศักดิ์

ป.๖

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย