สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

2 (8)พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ดร.

น.ธ.เอก,  ศศ.บ., ศศ.ม, รป.ม., Ph.D.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  วิทยาเขตแพร่

2 (7)

พระมหาฐิติพงษ์  วรทสฺสี

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.

นักประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.นวัชโรจน์  อินเต็ม

ป.ธ.๖, พธ.บ., กศ.ม.

รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายมงคล  มานพกวี

ธ.ศ.โท, ศศ.บ., กศ.ม.

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นางชูศรี  ด้วงปล้อง

ธ.ศ.เอก, ปกศ.สูง, ศศ.บ.

บรรณรักษ์

นายธีรวัฒน์  จันทร์จำรัส

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ, ศศ.ม.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิราวรรณ  จักร์คำ

ศศ.บ., กศ.ม.

นักวิชาการศึกษา

นายกริช  อินเต็ม

น.ธ.เอก, พธ.บ., ป.วค.

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางวลัยพรรณ  อินเต็ม

ปว.ส., พธ.บ.

นักวิชาการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา  เชื้อแพทย์

บช.บ.

นักจัดการงานทั่วไป

นายจักริน  ปัญญาหาญ

ศศ.บ., ป.บัณฑิต, ค.บ., ศศ.ม., ศษ.ม., ร.ม.

นักวิชาการศึกษา

นายจิรายุ  เสนะสุทธิ

ปว.ส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์