ติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5464-6273 แฟกซ์ 0-5464-6585
อีเมลล์ mcuphrae111@gmail.com

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha
Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
E-mail : mcuphrae111@gmail.com