admin2018

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่