ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่