พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอน้อมถวายมุทิตาจิต

482total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่