บทความวิจัยและบทความวิชาการของ มจร.วิทยาเขต แพร่

บทความ – ดร.อรอนงค์

บทความเผยเแผ่ทางวิชาการ เรื่องที่ ๑ – ภูพาน

บทความเผยเแผ่ทางวิชาการ เรื่องที่ ๒ – ภูพาน

บทความวิจัย บูรณราการการเรีบยนการสอน ฯ – ฉวีวรรณ

บทความวิจัย ศาสนพิธีวิถีวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน – รวีโรจน์

บทความวิจัย (ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน) – พัฒน์นรีย์

บทความวิจัย ๕๖ – สายัณห์

บทความวิจัย ๕๖ ภายใน

บทความวิจัย ๕๗ – สายัณห์

บทความวิจัย ๕๘ – สายัณห์

บทความวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู – ฉวีวรรณ

บทความวิจัยหลวงพ่อโกศัย – พระราชเขมากร

จตุธาตุและการใช้สมุนไพรในพระพุทธศาสนา – พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ, อภิชา สุขจีน

อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคกลาง – รศ.พูนทรัพย์

การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน – รศ.พูนทรัพย์

นโยบายและการท่องเที่ยว – รศ.พูนทรัพย์

แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา – รศ.พูนทรัพย์

789total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่