รวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ มจร.วิทยาเขต แพร่

1. บทความวิจัย – ดร.สหชาติ ทันที – วิทยาลัยสงฆ์เลย

ดร.สหชาติ ทันที วส.เลย บทความ

บทความครอบครองปรปักษ์ – บทคัดย่อ

บทความครอบครองปรปักษ์

2.บทความวิจัย – ดร.สุเทพ สารบรรณ – วิทยาเขตพะเยา

บทความวิจัยปี 58 ส่งแพร่

3.บทความวิจัย- ดร.สหัทยา วิเศษ – วิทยาเขตพะเยา

บทความ_ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมล้านนา-สุโขทัย -บทคัดย่อ

บทความ_ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมล้านนา-สุโขทัย

4.บทความวิจัย – ผศ.ดร. ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ – วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ใบตอบรับ บทความ วข แพร่ ผศ ดร ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

5.บทความวิชาการ – พระราชเขมากร – วิทยาเขตแพร่

พิพิธภัณฑ์แห่งมัลวัตตะมหาวิหาร – พระราชเขมากร

6.บทความวิจัย – พระครูวาปีจันทคุณ, ดร – วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

รูปแบบการจัดการความรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ด -1 – บทคัดย่อ

รูปแบบการจัดการความรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ด -1

7.บทความวิจัย – พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. – วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

01 บทความ จิตสำนสึก ลงที่แพร่ – บทคัดย่อ

01 บทความ จิตสำนสึก ลงที่แพร่

8.บทความวิจัย – พระครูวิมลศิลปกิจ – วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

บทความพุทธศิลปกรรมเสนอ วข.แพร่60 – ใหม่ – บทคัดย่อ

บทความพุทธศิลปกรรมเสนอ วข.แพร่60 – ใหม่

9.บทความวิจัย – พระมหาประทีป สุญฺญโม – วิทยาเขตขอนแก่น

002 บทความทางวิชาการ-พม.ปทีป สญญโม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น – บทคัดย่อ 002

บทความทางวิชาการ-พม.ปทีป สญญโม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

003 พ่อล่าม-แม่ล่าม การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวในวัฒนธรรมผู้ไท

10.บทความวิจัย – นางสาวสรัญญา โชติรัตน์ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรัญญา โชติรัตน์ บทความวิจัย ส่งมจร แพร่ 20 เมษายน 60 – บทคัดย่อ

สรัญญา โชติรัตน์ บทความวิจัย ส่งมจร แพร่ 20 เมษายน 60

11.บทความวิจัย -นายกำพล สุกันโท – วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

บทความวิจัย อ.กำพลปรับส่ง วข.แพร่1- ใหม่ – บทคัดย่อ

บทความวิจัย อ.กำพลปรับส่ง วข.แพร่1- ใหม่

12.บทความวิจัย – ดร.อรชร – ส่วนกลาง

อรชร-บทความกระบวนการรเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ30-3-60 – บทคัดย่อ

อรชร-บทความกระบวนการรเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ30-3-60

13.บทความวิจัย – ดร. สิริ ศุภผล – วิทยาลัยสงฆ์เลย

บทความวิจัย ดร.ศิริ วส.เลย บทคัดย่อ

บทความวิจัย ดร.ศิริ วส.เลย

ดร. สิริ ศุภผล วส.เลย บทความวิจัย

14.บทความวิจัย – นายอานุรักษ์ สาแก้ว – วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

บทความวิจัยส่งแพร่ อ.บอม60 1- ใหม่ – บทคัดย่อ

บทความวิจัยส่งแพร่ อ.บอม60 1- ใหม่

บทความวิจัยส่งแพร่ อ.บอม60

15.บทความวิจัย – พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร

บทความวิจัย-การจัดการศึกษาขององค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ – บทคัดย่อ

บทความวิจัย-การจัดการศึกษาขององค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ

16.บทความวิจัย – ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน – นครราชสีมา

สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาทฐานของมโนมยิทธิ -บทคัดย่อ

สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาทฐานของมโนมยิทธิ

17.บทความวิจัย – นายสนั่น ประเสริฐ – วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

บทบาทของพระสงฆ์ไทยในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ – บทคัดย่อ

บทบาทของพระสงฆ์ไทยในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์

18.บทความวิจัย – พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล,ดร.- วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

บทความวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

19.บทความวิจัย – พระครูโพธิสีลคุณ – วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิเคราะห์การตีความปฏิจจสมุปบาทตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ-บทคัดย่อ

บทความวิจัยการตีความปฏิจจสมุปบาทตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ แก้ไข

วิเคราะห์การตีความปฏิจจสมุปบาทตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

20.บทความวิจัย – ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา – วิทยาเขตแพร่

บทคัดย่อ

เนื้อหา

21.บทความวิจัย – รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ – วิทยาเขตแพร่

บทความวิจัย 59 บทคัดย่อ

บทความวิจัย 59

22. บทความวิจัย – ร.ศ. สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ – นครศรีธรรมราช

บทความวิจัยเรื่องกรรมฯ บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องกรรมฯ

1619total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่