คณะพุทธศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhism

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhism)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Buddhism)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรทีมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการสอนทั้งทฤษฏีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตทั้งพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์

สามารถนำความรู้ด้านพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แขนงต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมประเทศชาติและปรับศักยภาพความรู้ความสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน

๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา

๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตและสังคม

๕. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกน ๓๓ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้าน ๓๒ หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขา หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต

1325total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่