คณะครุศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๑.๒  วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต
๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก หน่วยกิต
๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต

778total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่