ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอนภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

==============================================================================

ใบคำร้องทั่วไปผ่านคณะ

ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต

ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม

ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต

ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ

คำร้องขอย้ายโอนคณะ

ใบคำร้องขอลาการสอบ

ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา

แบบขอสำเร็จการศึกษา

คำร้องขอลาพักการศึกษา รักษาสถานภาพ

คำร้องขอชำระเงิน

คำร้องการเกณฑ์ทหาร

คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา

ใบสำรวจประวัตินิสิตใหม่ เพื่อนำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่