ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๔-๖๒๗๓,๐-๕๔๖๔-๖๕๘๕ ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เดินทางจากตัวเมืองไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ และพื้นที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง หลักกิโลเมตรที่ ๑๔๙ โดยมีบริเวณโดยรอบดังนี้

  •           ทิศเหนือ          จรด ทุ่งนาและคลองชลประทาน
  •           ทิศตะวันออก     จรดทุ่งนา และเหมืองสาธารณะ
  •           ทิศใต้  วัดพนมขวัญ และที่ชาวบ้าน
  •           ทิศตะวันตก      จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ และที่ชาวบ้าน

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่