ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปณิธานมหาวิทยาลัย

เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ปรัชญามหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่