อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารสถานที่

ปัจจุบัน วิทยาเขตแพร่มีที่ดิน จำนวน ๔๑ ไร่ และมีสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

          ๑. อาคารหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร จำนวน ๑ หลัง

          ๒. อาคารเรียนรวม ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

          ๓. อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์ จำนวน  ๑ หลัง

          ๔. อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ หลัง

          ๕. อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ จำนวน ๑ หลัง

          ๖. อาคารปฏิบัติธรรม (หอฉัน) จำนวน ๑ หลัง

          ๗. อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๑ หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

921total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่