ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ประจำปีการศึกษาปีการศึกษา 2561

**หมายเหตุ ข้อมูลที่ท่านไม่ทราบให้เว้นช่องว่างไว้**


ส่วนที่ 2 ประวัติทางการศึกษา

**หมายเหตุ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมนำเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครข้างต้น ส่งได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตแพร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตแพร่ โทร.054-646-585